Menu

Obchodné podmienky

Obsah článku

 

Úvodné ustanovenia

01. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky...") upravujú vzťah medzi firmou PcWorms, s.r.o. predávajúcou tovar a služby priamo (veľkoobchod), alebo prostredníctvom predajne PcWorms, s.r.o. (maloobchod) a koncovým zákazníkom alebo dealerom - ďalej len dodávateľ, a kupujúci.
02. Vzťahy medzi dodávateľom a kupujúcim sa riadia Obchodným zákonníkom. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u dodávateľa.

Cenníky

03. Dodávateľ nespracováva na predávaný tovar cenníky. Na základe žiadosti zákazníkom pripraví ocenenie tovaru, ktorý nie je skladom ale dodávateľ je ho schopný zabezpečiť.

Objednávanie tovaru a služieb

04. Dodávateľ predáva tovar vystavený alebo uložený v predajni, no pre kupujúceho zabezpečí tovar, ktorý nie je skladom aj na objednávku.
05. Objednanie služieb (tvorba webových stránok a podobne...) si uplatňuje kupujúci v predajni, prípadne niektorým z dostupných komunikačných kanálov (internet, telefonicky, ...)
06. O dostupnosti tovaru je možné informovať sa osobne, telefonicky, e-mailom alebo využiť niektorý z internetových komunikačných kanálov - ICQ a SKYPE.
07. Vytvorenie objednávky na tovar sa vykonáva priamo v predajni dodávateľa písomnou formou. Pri objednaní tovaru zloží kupujúci zálohu podľa dohody, minimálne však 10% pri tovare do 10000,-Sk (331,94€), 20% pri tovare do 20000,-Sk (663,88€) a 30% pri tovare nad 20000,- (995,82€)Sk. Maximálna výška zálohy nie je limitovaná. Na objednávke uvedie dodávateľ záväzný termín dodania tovaru.
08. Iný ako na objednávke dohodnutý termín dodania je predajca povinný s kupujúcim dohodnúť telefonicky, SMS alebo e-mailom minimálne 1 deň pred plánovaným dodaním tovaru.
09. Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito "Podmienkami..." a že s nimi súhlasí.

Zabezpečenie objednávky

10. Kupujúci vždy dostane tovar a služby za ceny dojednané v deň objednania alebo nižšie.
11. Pri predbežnom ocenení tovaru, napr. počítačovej zostavy platí cena uvedená na ocenení max. 48 hodín. Po tejto dobe nemôže dodávateľ garantovať dodržanie cien. Pri objednaní služieb je cenová ponuka platná 7 pracovných dní.
12. Dodávateľ si vyhradzuje právo vypracovať maximálne 2 cenové ponuky tomu istému zákazníkovi v časovom intervale 14 dní. V prípade, že zákazník požaduje vypracovanie ocenenia nad tento rozsah, spoplatní dodávateľ tento úkon podľa cenníka uvedeného na svojich internetových stránkach.
13. Tovar na sklade je vydaný zákazníkovi okamžite pri kúpe, výnimku tvoria PC zostavy, kde kupujúci požaduje úpravy zostavy. Tovar na objednávku je dodaný zvyčajne do 3 pracovných dní. Táto doba sa môže podľa rozsahu objednávky alebo na základe dohody s kupujúcim meniť. O termínoch dodania je zákazník informovaný pri objednaní.
14. O vyskladnení tovaru alebo dodaní služby v skoršom ako objednávkou dohodnutom termíne je kupujúci upovedomený SMS správou, e-mailom alebo telefonicky ak tento údaj pri objednaní tovaru poskytol.

Odber tovaru

15. Tovar je možné odobrať niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

V PREDAJNI

 

Pre tovar sa kupujúci dostaví osobne do predajne v dohodnutom termíne s objednávkou. Tovar bude vydaný komukoľvek, kto sa preukáže objednávkou, faktúrou a zaplatí rozdiel ceny a preddavku. Ak sa kupujúci nedostaví v dohodnutom termíne pre tovar, bude mu za každý deň, počnúc nasledujúcim dňom účtované k cene tovaru skladné vo výške 1,66€ (50,- SK)/deň.

DORUČENÍM NA MIESTO URČENIA

 

Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu i osobne do 20 km od predajne. Tovar bude vydaný kupujúcemu po doplatení dopravných výdavkov vo výške 0,5€ (15,- SK)/km (počíta sa cesta tam i späť). Inštalácia tovaru, najmä počítačových zostáv u zákazníka je spoplatňovaná zvlášť podľa cenníka uvedeného na stránkach dodávateľa.

PREPRAVNOU SLUŽBOU

 

Objednaný a kompletne zaplatený tovar je možné dopraviť kupujúcemu kdekoľvek v rámci územia SR niektorou z prepravných služieb (DPD, UPS, TEN EXPRESS). Pri požiadavke takéhoto spôsobu odberu tovaru sa k cene tovaru priráta podľa vzdialenosti a použitej prepravnej služby manipulačný poplatok (balné, prepravné a poistenie) priamo pri objednávaní tovaru.
16. Tovar ponechaný v predajni viac ako 14 dní od dátumu dohodnutého dodania bude ponúknutý k ďalšiemu predaju a kupujúci nemá nárok na vrátenie preddavku.
17. Ak situácia na trhu neumožňuje predajcovi zabezpečiť tovar v požadovanej cene, kvalite, množstve alebo v žiadanej značke, je povinný bezodkladne na túto situáciu upozorniť kupujúceho. Ak sa dodávateľ a kupujúci nedohodnú, bude kupujúcemu vrátený preddavok v plnej výške alebo splnená objednávka len čiastočne a vrátená pomerná časť preddavku prevyšujúceho novú cenu tovaru.
18. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by kupujúcemu mohli vzniknúť nedodaním tovaru.
19. Zaplatený preddavok je nevratný okrem prípadu, keď dodávateľ nie je schopný objednaný tovar zabezpečiť a nedošlo k dohode medzi dodávateľom a kupujúcim.
20. Dodávateľ za príplatok vykoná zaškolenie k obsluhe zakúpeného tovaru (myslí sa obsluha PC, periférií, digitálnych fotoaparátov a podobne) v rozsahu do 2 hodín v priestoroch predajne dodávateľa ak je tento úkon realizovateľný a dodávateľovi nevznikne strata alebo škoda. Na zaškolenie nemá kupujúci nárok. Táto aktivita sa vzťahuje len na tovar zakúpený v predajni dodávateľa.


 

Nákup na splátky

21. Dodávateľ predáva tovar prostredníctvom splátkových spoločností (Quatro, GE Money) aj na splátky. O možnostiach splátkového predaja informuje dodávateľ na svojej internetovej stránke.
22. Splátkový predaj je realizovaný v priestoroch predajne dodávateľa vyhradených pre tieto úkony oprávnenou osobou dodávateľa.
23. Akcie s viazanosťou na typ splátkového predaja a splátkovej spoločnosti sú uvádzané na internetových stránkach splátkových spoločností, no nie sú pre dodávateľa záväzné ak sú pre dodávateľa nevýhodné.
24. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predaj tovaru na splátky ak by pre neho bol nevýhodný bez uvedenia dôvodu kupujúcemu.

Platba za tovar a služby

25. Úhrada kúpnej ceny tovaru je vykonávaná:

 • v priestoroch predajne dodávateľa v hotovosti
 • bezhotovostne - na faktúru.

26. Posledný spôsob platby je dostupný len pre podnikateľské subjekty, s ktorými má dodávateľ uzatvorenú platnú zmluvu (veľkoobchod, distribúcia a podobne).
27. Dodávateľ si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia takejto zmluvy nepredať kupujúcemu tovar "na faktúru".

Kontrola tovaru pri prevzatí

28. Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
29. Žiadajte pri kúpe tovaru aj predvedenie tovaru ak je to fyzicky možné. V prípade zasielania tovaru prepravnou službou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom prepravnej služby škodový zápis. Reklamácie na tovar zaslaný prepravnou službou v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné poškodenie (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...) akceptujeme do 24 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.
30. Tovar nie je možné vrátiť, je možné len reklamovať jeho nefunkčnosť spôsobenú výrobnou chybou !

Odmietnutie predaja

31. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predať tovar v prípadoch keď:

 • kupujúci nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho nákup,
 • kupujúci nespĺňa podmienky stanovené splátkovými spoločnosťami na splátkový predaj,
 • je tovar vystavený z reklamných dôvodov ale je označený a rezervovaný pre iného kupujúceho,
 • tovar je skladom, no nie je zaradený v evidencii dodávateľa a nie je označený cenou,
 • dodávateľ nie je schopný tovar zabezpečiť (pri tovare na objednávku) v súlade s požiadavkami kupujúceho, alebo by mu vznikli zabezpečovaním takého tovaru neúmerne vysoké náklady na jeho obstaranie alebo povaha predaja by dodávateľovi spôsobila v budúcnosti problémy s uspokojením potrieb kupujúceho pri dodržaní týchto obchodných záručných a reklamačných podmienok.
 • kupujúci nedodržiava platobnú disciplínu - platí pre bezhotovostný predaj na faktúru.

Ochrana osobných údajov a vystavovanie dokladov

32. Dodávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane (netýka sa vyžiadania údajov na základe súdneho rozhodnutia).
33. Údaje poskytnuté kupujúcim budú použité len pri komunikácii medzi dodávateľom a kupujúcim ďalej pre účely realizácie objednaných služieb (dodanie tovaru) a tiež na uskutočnenie potrebných účtovných úkonov, vyhotovenia daňových dokladov alebo identifikácii platby realizovanej kupujúcim bankovým prevodom.
34. V prípade straty dokladov vystaví dodávateľ duplikát za poplatok 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH, za predpokladu, že kupujúci pri nákupe tovaru nechal vystaviť záručný list na osobu alebo firmu. Vystavenie duplikátu je len na účely daňových potrieb, nie na uplatnenie reklamácie.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Obchodných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.


 

Všeobecné ustanovenia

01. Dĺžka záruky je uvedená na záručnom liste (ďalej len ZL) dátumom, do ktorého si môže zákazník uplatniť nárok na bezplatné riešenie reklamácie.
02. Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave, a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
03. Ak nie je v záručnom liste pri položke vyznačený dátum záruky, na daný tovar sa záruka neposkytuje.
04. Na tovar, na ktorý nebol vystavený ZL sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu uvedeného na doklade o nákupe.

Kategorizácia záruk

05. Na nový tovar predaný v predajni poskytujeme štandardnú záruku 24 mesiacov na výrobné chyby. Dlhšia doba záruky (30 a viac mesiacov) je poskytovaná na základe rozhodnutia dodávateľa. Nárok na dlhšiu záruku však ani z uzatvorených zmlúv zmluvných partnerov automaticky nevyplýva.
06. Záruka pri maloobchodnom predaji sa neposkytuje na softvér, jednorazové batérie a články a spotrebný tovar (napríklad, nosiče CD-R, DVD±R, diskety, značkovače, papier a podobný spotrebný tovar).
07. Na renovované batérie do notebookov a renovované atramentové a tonerové kazety poskytujeme záruku 12 mesiacov.
08. Dĺžka záruky na tovar zaradený do kategórie "výpredaj" je určovaná individuálne dodávateľom.
09. U kupujúcim vybraného a zakúpeného tovaru nezaručujeme kompatibilitu a tovar zásadne z dôvodu nekompatibility nevymieňame !!! Platí to hlavne v prípadoch, ak si odberateľ dokupuje komponent a montuje si ho sám do PC.

Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

10. Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

 • mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom (vrátane inštalácie nelegálneho softvéru) alebo živelnou pohromou (spálenie zdroja napätia pri búrke a následné poškodenie PC),
 • zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok (prevádzkovanie zariadenia pod iným, ako povoleným napätím a prúdom, používanie necertifikovaných náplní do tlačiarní, používanie zariadení v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou alebo prašnosťou a podobne, ak zariadenia k takejto prevádzke nie sú priamo určené,
 • poškodená garančná nálepka, odstránená plomba, utrhnuté, poškodené alebo prelepené sériové (výrobné) číslo.

11. Dodávateľ neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.) a neručí ani za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

Odstránenie chýb tovaru

12. Počas záručnej doby zaistí dodávateľ alebo autorizované servisné stredisko odstránenie chýb tovaru.
13. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, funkčným, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade, že kupujúci požaduje skrátenie doby reklamačného konania na minimum tzv. urgentná reklamácia, zároveň súhlasí s nahradením komponentov reklamovaného tovaru akýmkoľvek dostupným ND i nižšej triedy a slabších technických parametrov. Jedná sa predovšetkým o zostavy PC. O tejto skutočnosti ho dodávateľ vopred poučí.
14. Pokiaľ takýto spôsob vybavenia reklamácie nie je možný, alebo výhodný pre dodávateľa, vráti kupujúcemu kúpnu cenu.
15. V prípade výmeny tovaru sa záruka nepredlžuje, ale pokračuje pôvodná.
16. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar u dodávateľa.
17. V prípade, že dodávateľ neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.
18. Ak kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku nepodliehajúceho záručnej oprave, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o "podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia závisí od dodávateľa a kupujúci znáša všetky náklady spojené s opravou.

Záručné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Záručných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.


 

Všeobecné ustanovenia

01. Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie podlieha nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy PcWorms, s.r.o. predávajúcou priamo - veľkoobchod, alebo prostredníctvom predajne PcWorms, s.r.o. - maloobchod (ďalej len dodávateľ), a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
02. K zakúpenému tovaru na reklamáciu musí byť priložený daňový doklad o kúpe (faktúra) a záručný list, na ktorom sú uvedené sériové čísla a záručná doba.
03. Pri predaji bežného tovaru, bude vydaný kupujúcemu len doklad o kúpe tovaru (faktúra) bez záručného listu a tovar bude podľa výrobného čísla evidovaný len u dodávateľa. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe - faktúra.
04. Doba vybavenia reklamácie je 30 dní na reklamovaný tovar a 60 dní na reklamované služby.

Odovzdanie chybného tovaru na reklamáciu

05. Tovar na reklamáciu dopraví do predajne PcWorms, s.r.o. kupujúci osobne.
06. Tovar na reklamáciu musí byť v zmysle Obchodného zákonníka kompletný (tak ako mu bol dodaný) vrátane inštalačných médií so softvérom a ovládačmi v pôvodnom obale, vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva.
07. Ak je tovar na reklamáciu kupujúcim zasielaný, je kupujúci na vlastné náklady povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy (jedná sa o počítačové skrinky). Dodávateľ odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.
08. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy na reklamáciu, reklamovaný tovar nepodlieha záručnej oprave.
09. Kupujúci je povinný pri odovzdaní tovaru na reklamáciu v predajni predložiť originál dokladu o nadobudnutí tovaru (faktúra), záručný list (ak bol vystavený). Do preberacieho protokolu uvedie popis poruchy - chyby.
10. Pri zasielaní tovaru na reklamáciu kupujúci priloží kópie vyššie uvedených dokladov o nadobudnutí a vyplnený reklamačný protokol.
11. Reklamačný protokol si môže kupujúci stiahnuť z internetovej stránky dodávateľa http://www.pcworms.sk.
12. Pokiaľ je tovar opatrený výrobným alebo evidenčným číslom reklamácia nebude uznaná, ak číslo nie je zhodné s databázou dodávateľa.
13. V prípade straty dokladov vystaví dodávateľ duplikát za poplatok 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH, za predpokladu, že kupujúci pri nákupe tovaru nechal vystaviť záručný list na osobu alebo firmu.
14. Takmer každý výrobca má na svojej internetovej stránke uvedené záručné podmienky. Dodávateľ odporúča kupujúcim, aby sa s nimi oboznámili už pred kúpou tovaru.
15. Dodávateľ nepreberá tovar zasielaný spešninou, ani tovar, ktorého reklamácia nebola vopred preukázateľným spôsobom avizovaná.

Neuznanie reklamácie

16. S platnosťou od 1.8.2008 sme zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH.
17. Neoprávnená reklamácia je tá, pri ktorej sa zistí, že nefunkčnosť výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa chyba na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním. V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 7 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 50 Sk (1,66€)/deň.

Prevzatie tovaru po reklamácii

18. K prevzatiu tovaru po reklamácii sa kupujúci dostaví po avíze dodávateľa s Preberacím protokolom vystaveným pri prevzatí tovaru na reklamáciu. Bez tohto dokladu nebude tovar kupujúcemu vydaný, preto si ho starostlivo uschovajte!
19. Predvedenie tovaru po záručnej alebo podmienečnej reklamácii je vykonávané na žiadosť zákazníka v priestoroch predajne dodávateľa, ak je predvedenie možné.
20. Svojim podpisom na preberacom protokole potom kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru i jeho spôsobilosť k použitiu po servise.
21. Inštalácia a predvedenie tovaru u kupujúceho sú spoplatňované podľa cenníka dodávateľa, no kupujúci nemá na tento úkon nárok.
22. Inštalácia a predvedenie tovaru u zmluvných partnerov je riešená zmluvou.

Postup pri reklamácii vybraných druhov tovaru

 

23. Nasledujúce špecifiká pri reklamácii upravujú spôsob reklamácie vybraných druhov tovaru:

 • Tlačiarne sa prevezmú na reklamáciu len v prípade používania originálnych alebo u nás renovovaných náplní,
 • Panely LCD, obrazovky LCD sú prijímané na reklamáciu u každého výrobcu LCD individuálne. Orientačne platí, že reklamácia sa dá uplatniť iba ak sú viditeľné aspoň 3 vypálené svetlé body alebo aspoň 7 tmavých náhodných bodov.
 • Na optické médiá sa nedá uplatniť reklamácia, ak už bol na médium prevedený zápis dát. Reklamovať možno iba médiá v okamžiku prevzatia tovaru v predajni dodávateľa, a iba v prípadoch, ak je médium mechanicky poškodené alebo skorodované.

24. Zoznam záručných servisných stredísk Vám poskytneme v predajni, prípadne si ho môžete pozrieť po kliknutí na odkaz Záručné a servisné strediská.


Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Reklamačných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.

Upozornenie:

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny Obchodných, záručných a reklamačných podmienok
bez predchádzajúceho upozornenia !

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in