Menu

Obchodné podmienky - Záručné podmienky

Obsah článku

 

Všeobecné ustanovenia

01. Dĺžka záruky je uvedená na záručnom liste (ďalej len ZL) dátumom, do ktorého si môže zákazník uplatniť nárok na bezplatné riešenie reklamácie.
02. Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave, a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
03. Ak nie je v záručnom liste pri položke vyznačený dátum záruky, na daný tovar sa záruka neposkytuje.
04. Na tovar, na ktorý nebol vystavený ZL sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu uvedeného na doklade o nákupe.

Kategorizácia záruk

05. Na nový tovar predaný v predajni poskytujeme štandardnú záruku 24 mesiacov na výrobné chyby. Dlhšia doba záruky (30 a viac mesiacov) je poskytovaná na základe rozhodnutia dodávateľa. Nárok na dlhšiu záruku však ani z uzatvorených zmlúv zmluvných partnerov automaticky nevyplýva.
06. Záruka pri maloobchodnom predaji sa neposkytuje na softvér, jednorazové batérie a články a spotrebný tovar (napríklad, nosiče CD-R, DVD±R, diskety, značkovače, papier a podobný spotrebný tovar).
07. Na renovované batérie do notebookov a renovované atramentové a tonerové kazety poskytujeme záruku 12 mesiacov.
08. Dĺžka záruky na tovar zaradený do kategórie "výpredaj" je určovaná individuálne dodávateľom.
09. U kupujúcim vybraného a zakúpeného tovaru nezaručujeme kompatibilitu a tovar zásadne z dôvodu nekompatibility nevymieňame !!! Platí to hlavne v prípadoch, ak si odberateľ dokupuje komponent a montuje si ho sám do PC.

Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

10. Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

  • mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom (vrátane inštalácie nelegálneho softvéru) alebo živelnou pohromou (spálenie zdroja napätia pri búrke a následné poškodenie PC),
  • zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok (prevádzkovanie zariadenia pod iným, ako povoleným napätím a prúdom, používanie necertifikovaných náplní do tlačiarní, používanie zariadení v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou alebo prašnosťou a podobne, ak zariadenia k takejto prevádzke nie sú priamo určené,
  • poškodená garančná nálepka, odstránená plomba, utrhnuté, poškodené alebo prelepené sériové (výrobné) číslo.

11. Dodávateľ neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.) a neručí ani za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

Odstránenie chýb tovaru

12. Počas záručnej doby zaistí dodávateľ alebo autorizované servisné stredisko odstránenie chýb tovaru.
13. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, funkčným, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade, že kupujúci požaduje skrátenie doby reklamačného konania na minimum tzv. urgentná reklamácia, zároveň súhlasí s nahradením komponentov reklamovaného tovaru akýmkoľvek dostupným ND i nižšej triedy a slabších technických parametrov. Jedná sa predovšetkým o zostavy PC. O tejto skutočnosti ho dodávateľ vopred poučí.
14. Pokiaľ takýto spôsob vybavenia reklamácie nie je možný, alebo výhodný pre dodávateľa, vráti kupujúcemu kúpnu cenu.
15. V prípade výmeny tovaru sa záruka nepredlžuje, ale pokračuje pôvodná.
16. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar u dodávateľa.
17. V prípade, že dodávateľ neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.
18. Ak kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku nepodliehajúceho záručnej oprave, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o "podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia závisí od dodávateľa a kupujúci znáša všetky náklady spojené s opravou.

Záručné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Záručných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in